18 ม.ค. 2564 เทศบาลเมืองอ่างศิลา ขอแจ้งการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ 420.200 MHZ เพื่อใช้งานเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสาย ตามหลักเกณฑ์ของกสทช. โดยจะใช้เวลาในการปรับจูนคลื่นความถี่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
14 ธ.ค. 2563 กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกกฎกระทรวง เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563
1 30 31
close(x)