ติดต่อเทศบาล

สายตรงนายกโทร.093-579-7910
นางเชษฐ์สุดา สเตเฟ่นส์ รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา