รับฟังและชี้แจง สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองอ่างศิลา

(1 ก.ค. 67) ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องที่ ครั้งที่ 4/2567 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ โดยมีผู้แทนส่วนราชการชี้แจงผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งเปิดรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องที่ ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาเมืองอ่างศิลาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต ตอบสนองความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)