“เด็กช่างปล่อยของ” ซ่อมพัดลมเก่าให้เทศบาลฯ เพิ่มทักษะงานช่างไฟฟ้า ช่วยภาครัฐใช้งบฯอย่างคุ้มค่า

นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้ารับมอบครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมอุตสาหกรรม) จำนวน 10 ตัว อายุการใช้งานนานกว่า 10 ปี กลับคืนจากวิทยาลัยเทคนิคบางแสน นำโดยนางบัวผา หทัยกิจเกษม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน หลังจากได้ส่งมอบให้อาจารย์และนักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง นำไปตรวจสอบและซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานในกิจกรรมต่างๆและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้

นายวินัย พ้นภัยพาล กล่าวว่า การสร้างความร่วมมือในลักษณะนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จและได้ประโยชน์สูงสุดทั้ง 2 องค์กร โดยนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบางแสน ได้มีเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ลงมือในภาคปฏิบัติในการซ่อมแซม เพิ่มประสบการณ์และทักษะวิชาชีพที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง ขณะที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา ก็ได้ใช้ครุภัณฑ์และงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพราะแม้ว่าจะเป็นพัดลมอุตสาหกรรมที่มีสภาพเก่านานกว่า 10 ปีแล้ว แต่ยังสามารถซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ ช่วยลดรายจ่ายในการจัดซื้อของใหม่มาทดแทน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอีกด้วย

: งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทะศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศฺลา

close(x)

 

 

 

close(x)