ลงชุมชนตลาดเก่าอ่างศิลา ร่วมมือป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

(14 มิ.ย. 67) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กลุ่ม อสม. และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขฯ ร่วมกันลงพื้นที่บริเวณตลาดเก่าอ่างศิลา และชุมชนในเขตตำบลอ่างศิลา รณรงค์สร้างความตระหนักถึงอันตรายจากยุงลายและโรคไข้เลือดออก โดยแจกทรายอะเบทให้ครัวเรือนต่างๆนำไปใช้ใส่ในภาชนะที่มีน้ำขัง และแนะนำการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณบ้านเรือนให้สะอาด ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก รวมทั้งกระตุ้นให้ชุมชนตระหนักถึงอันตรายของยุงลายและโรคไข้เลือดออก

close(x)

 

 

 

close(x)