ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รณรงค์พื้นที่ ต.เสม็ด

(11 มิ.ย. 67) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล อสม. และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่รณรงค์แจกทรายอะเบต และปรับปรุงสิ่งแวดล้อม เขตพื้นที่ตำบลเสม็ด ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก รวมทั้งกระตุ้นให้ชุมชนตระหนักถึงอันตรายของยุงลายและโรคไข้เลือดออก

close(x)

 

 

 

close(x)