เทศบาลเมืองอ่างศิลา ขยับขอรับประเมินเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียนปี 2566

(21 ส.ค. 66) เทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้หารือร่วมกันกับ ดร.พิเศษ เสนาวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและทีมงานในการจัดทำคำขอรับการประเมิน ”เมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน” ประจำปี 2566 ของกรมการท่องเที่ยว ถือเป็นการขยับในการสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวของเมืองอ่างศิลาขึ้นสู่ระดับนานาชาติ ภายหลังได้รับการประกาศรับรองให้เมืองอ่างศิลาเป็นเมืองเขตส่งเสริมเศรษฐกิจอัจฉริยะจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ depa ก่อนหน้านี้

นายมนูญ วิวรรณ ปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา กล่าวว่า การหารือร่วมกันในครั้งนี้เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันกับนักบริหารเทศบาลเมืองอ่างศิลาทุกส่วนราชการเพื่อที่จะร่วมกันจัดทำข้อมูลตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด”เมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน” ประจำปี 2566 ที่ดำเนินการโดยกรมการท่องเที่ยว เพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการระดับชาติต่อไป ถือได้ว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปอีกระดับอันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมเมืองอ่างศิลาในอนาคต อีกทั้งจะได้สร้างการรับรู้ให้สังคมอ่างศิลาเป็นเจ้าบ้านที่น่ารักในการต้อนรับนักท่องเที่ยวต่อไป

close(x)

 

 

 

close(x)