เทศบาลเมืองอ่างศิลาไม่ทิ้งกันเทศบาลเมืองอ่างศิลา เยี่ยมเยียนและสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อวางแผนและสนับสนุนการดูแลด้านสุขภาพ

#เทศบาลเมืองอ่างศิลาไม่ทิ้งกันเทศบาลเมืองอ่างศิลา เยี่ยมเยียนและสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อวางแผนและสนับสนุนการดูแลด้านสุขภาพ.นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยนายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ร.ต.ท.หญิง ชรัลดา เจริญพิภพ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปึก (รพ.สต.บ้านปึก) เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง สำรวจและประเมินข้อมูลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้ ในพื้นที่ตำบลบ้านปึก เพื่อดำเนินการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นายวินัย พ้นภัยพาล กล่าวว่า เทศบาลเมืองอ่างศิลา ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ให้ได้รับการดูแลและการบริการด้านสุขภาพ โดยนอกจากจะมีการจัดโครงการที่ดูแลด้านสุขภาพแล้ว ยังดำเนินการจัดหางบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้ ประชาชนที่มีความประสงค์บริจาคเงินและ/หรือสิ่งของสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ติดต่อได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอ่างศิลา โทรศัพท์ 038 142 100 ถึง 104 ต่อ 103 หรือบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา บัญชีเลขที่ 376-0-44684-1.เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)