“ฝากถังดับเพลิงไว้ที่บ้าน” ทม.อ่างศิลา สร้างเครือข่ายป้องกันอัคคีภัยในชุมชน พร้อมฝึกทักษะการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

“ฝากถังดับเพลิงไว้ที่บ้าน” ทม.อ่างศิลา สร้างเครือข่ายระบบป้องกันอัคคีภัยในชุมชน ติดตั้งถังดับเพลิงในที่อยู่อาศัยเขตชุมชนหนาแน่น พร้อมฝึกทักษะการใช้งานให้สามารถช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ทันที
.
ที่ศาลาประชาคมตำบลอ่างศิลา ภายในชุมชนตลาดเก่าอ่างศิลา นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม “ฝากถังดับเพลิงไว้เฝ้าบ้าน” ให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัย รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากอัคคีภัยภายในบ้านเรือนของตนเอง และบูรณาการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยการฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่อเผชิญสถานการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย พร้อมทั้งทำการติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งในบ้านเรือนและร้านค้ากระจายไปในชุมชนซึ่งมีความหนาแน่นของที่อยู่อาศัย
.
นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เปิดเผยว่า ที่อยู่อาศัยภายในบริเวณตลาดเก่าอ่างศิลา ค่อนข้างมีความหนาแน่น มีถนนและซอยที่คับแคบเป็นอุปสรรคต่อการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยของรถดับเพลิง เทศบาลฯ เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงจัดกิจกรรม “ฝากถังดับเพลิงไว้เฝ้าบ้าน” โดยฝึกอบรมประชาชนให้มีความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย และการใช้ถังดับเพลิงในเบื้องต้น ซึ่งจะนำไปติดตั้งภายในที่อยู่อาศัยและร้านค้าต่างๆกระจายไปทั่วชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างรวดเร็วก่อนที่ทางหน่วยดับเพลิงของเทศบาลฯจะเข้ามาสนับสนุนจะช่วยลดความสูญเสียได้มากกว่า
.
นอกจากนี้ เทศบาลฯยังสร้างความเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยให้กับประชาชน โดยจัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ทุกเดือนเพื่อทำการตรวจสอบอุปกรณ์ถังดับเพลิงที่ได้นำไปติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ และทบทวนความรู้ให้กับประชาชนที่เป็นผู้ดูแลอุปกรณ์ถังดับเพลิงดังกล่าวด้วย
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)