เด็กปากคลองโรงนาค – วัดใหม่เกตุงาม ทดสอบทักษะการดับไฟเบื้องต้น หลังจากเทศบาลเมืองอ่างศิลา ติวเข้มหากเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ

เด็กปากคลองโรงนาค – วัดใหม่เกตุงาม ทดสอบทักษะการดับไฟเบื้องต้น หลังจากเทศบาลเมืองอ่างศิลา ติวเข้มหากเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ
.
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ทีมวิทยากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค และโรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม ถ่ายทอดความรู้และทักษะการระงับอัคคีภัยให้กับนักเรียนและครู ตามแผนการโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2565 โดยเน้นเรื่องทฤษฎีการเกิดไฟ และการฝึกปฏิบัติระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย สามารถนำทักษะที่ฝึกฝนมาไปใช้ในการป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสมตามสถานการณ์
.
สำหรับในปี 2565 เทศบาลเมืองอ่างศิลา มีเป้าหมายฝึกอบรมให้กับสถานศึกษาภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนพระตำหนักมหาราช โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม โรงเรียนบ้านปากคลองโรคนาค โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม โรงเรียนวัดเสม็ด ละโรงเรียนวัดเตาปูน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการป้องกันอัคคีภัยในท้องถิ่น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)