เทศบาลเมืองอ่างศิลา ติวเข้มบุคลากรและ สท. เน้นบริหารยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

เทศบาลเมืองอ่างศิลา นำโดย นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรี นำทีมรองนายกเทศมนตรีทั้ง 3 คน ประกอบด้วย นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น นายสุทธิ กลมกล่อมและนางสังวร กระชั้น ได้จัดกิจกรรมติวเข้มหลักการบริหารการบริการ ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ ณ โรงแรมแคนารี่เบย์ ศรีราชา

นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดติวเข้มให้กับสมาชิกสภาเทศบาลและข้าราชการของเทศบาลเมืองอ่างศิลา ระดับบริหารทั้งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน จำนวนประมาณ 50 คน เพื่อนำรูปแบบแนวคิดในการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณะโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ทันยุคสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์สภาพแวดล้อมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะยุคปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารที่อาศัยการสื่อสารที่ทันสมัย เพราะฉะนั้นการปรับระบบแนวคิด การปรับยุทธศาสตร์ในการให้บริการประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่นักบริหารงานท้องถิ่นในยุคปัจจุบันจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

close(x)

 

 

 

close(x)