24 ส.ค. 2564 ร่าง ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ส.ค. 2564 ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณซอยร่วมพัฒนา หมู่ ๑ ตำบลอ่างศิลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
21 ก.ค. 2564 ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณแยกซอยจันทร์ทิพย์ หลังสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต ๑๘ (ต่อจากเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 มิ.ย. 2564 ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำรวมบ่อพัก บริเวณซอย แยกซอย ๑๖ ห้วยกะปิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 พ.ค. 2564 ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดขยะด้านท้าย ตัวถังสแตนเลส ชนิด ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.พ. 2564 ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า บริเวณซอยเสถียรวารี หมู่ 1 ตำบลอ่างศิลา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ก.พ. 2564 (ร่าง) ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า บริเวณซอยเสถียรวารี หมู่ 1 ตำบลอ่างศิลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 5 6 7 8
close(x)

 

 

 

close(x)