โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565

ตามนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นายวินัย พ้นภัยพาล ให้สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดมบุคลากรลงพื้นที่3เขต ดังต่อไปนี้เขต1 หมู่บ้านเดอะวิช,ซอยหลังโรงแบต
เขต2 หมู่5 เสม็ด – หมู่บ้านมณีรินทร์หลังวัดเตาปูน
เขต3 แกรนด์ทรัพย์มงคล,ทรัพย์มงคลวิลเลจ,
บ้านเช่าซอย12

ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย การแจกทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ

close(x)

 

 

 

close(x)