เทศบาลเมืองอ่างศิลา ต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมถอดบทเรียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การแปรรูปแป้งท้าวยายม่อม

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมถอดบทเรียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การแปรรูปแป้งท้าวยายม่อม
.
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นางสาวพิสมัย ไขแสง และ นางดรุณี สวนหนองแวง รองปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยนางสาวตติมาลย์ บัวหอม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ลงพื้นที่พบปะชุมชน และร่วมกิจกรรมพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น เวทีที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบเวทีถอดบทเรียนเกี่ยวกับการเพาะปลูก และการแปรรูปแป้งท้าวยายม่อมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตำบลบ้านปึก ตามโครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น โดยความร่วมมือของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กลุ่มยุทธศาสตร์สารและสารสนเทศจังหวัดชลบุรี และ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี โดยกำหนดจัดกิจกรรมเวทีถอดบทเรียน จำนวน 4 ครั้ง
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)