เทศบาลเมืองอ่างศิลา ยกย่องบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องบุคลากรของเทศบาลเมืองอ่างศิลา ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตามโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นเทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน จำนวน 3 ราย ดังนี้

          1. นางสาวมยุรฉัตร โพธิ์เจริญโยธิน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

          2. นางสาวเสาวลักษณ์ เรืองไทย ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองคลัง

          3. นางสาวทักษพร พรหมสิงห์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)