“เทศบาลเมืองอ่างศิลาไม่ทิ้งกัน” แบ่งปันน้ำใจมอบข้าวสารและเงินช่วยเหลือให้กับผู้สูงอายุที่ประสบความยากลำบากในการดำรงชีพ

“เทศบาลเมืองอ่างศิลาไม่ทิ้งกัน” แบ่งปันน้ำใจมอบข้าวสารและเงินช่วยเหลือให้กับผู้สูงอายุที่ประสบความยากลำบากในการดำรงชีพ

นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยนายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเสม็ด ตำบลห้วยกะปิ และตำบลบ้านปึก รวมจำนวน 3 ราย ที่ประสบความยากลำบากในการดำรงชีพ โดยแบ่งปันน้ำใจมอบข้าวสารจากกองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา พร้อมทั้งร่วมกันบริจาคเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

กองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เป็นกองทุนที่ดำเนินการโดยเทศบาลเมืองอ่างศิลา ประชาชนที่ต้องการร่วมแบ่งปันน้ำใจบริจาคเงินและสิ่งของสมทบเข้ากองทุนฯ ติดต่อได้ที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาลฯ โทรศัพท์ 038 142 100 ถึง 104 ต่อ 103 หรือบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงฯ เทศบาลเมืองอ่างศิลา บัญชีเลขที่ 376-0-44684-1

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)