เทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลน นำเด็กและเยาวชนร่วมเรียนรู้ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล พร้อมร่วมกันปลูกต้นโกงกาง แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลน นำเด็กและเยาวชนร่วมเรียนรู้ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล พร้อมร่วมกันปลูกต้นโกงกาง แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เป็นประธานเปิดโครงการร่วมใจปลูกด้วยสองมืออนุรักษ์ป่าชายเลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมกันเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน และการแนะนำวิธีการปลูกป่าชายเลน จากนางพรทิพย์ ฝอยวารี ผอ.ศูนย์บริหารการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ก่อนจะลงพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นโกงกางป่าชายเลน บริเวณชายฝั่งทะเล สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ใต้สะพานชลมารควิถี) เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งมีส่วนสำคัญในการป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และการรักษาระบบนิเวศชายฝั่งทะเลแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำหลายชนิด
นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา กล่าวว่า เทศบาลฯ ให้ความสำคัญต่อเด็กและเยาวชน โดยพยายามส่งเสริมกิจกรรมตามความต้องการให้กับเด็กและเยาวชน สำหรับการปลูกป่าชายเลนในวันนี้ถือเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อมชายทะเล รวมทั้งยังเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนอีกด้วย

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)