“เทศบาลเมืองอ่างศิลา ไม่ทิ้งกัน” แบ่งปันน้ำใจ มอบเตียงสำหรับผู้ป่วยให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ หมู่ 6 ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี

“เทศบาลเมืองอ่างศิลา ไม่ทิ้งกัน” แบ่งปันน้ำใจ มอบเตียงสำหรับผู้ป่วยให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ หมู่ 6 ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี

นายสมาน นภาโชติ ประธานสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยนายสมชาย เสริมศรี และนายสนิท แก้วมณี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ที่บ้านเลขที่ 2/1 หมู่ 6 ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี พร้อมนำเตียงผู้ป่วยไปมอบให้ผู้ป่วยติดเตียงได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการแบ่งปันน้ำใจจากกองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ดูแลได้รับความสะดวก ลดภาวการณ์เจ็บป่วยต่างๆเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของนายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ซึ่งมอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่สำรวจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ หรือผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ โดยเทศบาลฯ และกองทุนสวัสดิการฯ จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป

สำหรับประชาชนที่ต้องการร่วมแบ่งปันน้ำใจบริจาคเงินและสิ่งของสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการฯ ติดต่อได้ที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาลฯ โทรศัพท์ 038 142 100 ถึง 104 ต่อ 103 หรือบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงฯ เทศบาลเมืองอ่างศิลา บัญชีเลขที่ 376-0-44684-1

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)