ต้อนรับคณะศึกษาดูขององค์กรปกครองท้องถิ่น จากอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูขององค์กรปกครองท้องถิ่น จากอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเริ่มทยอยมาศึกษาดูงานเพิ่มมากขึ้น ภายหลัง ศบค.ผ่อนคลายมาตรการทางด้านสาธารณสุขการแพร่ระบาดโควิด-19นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา กล่าวว่า ได้จัดสรรพื้นที่สาธารณะบริเวณตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาให้กับผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ ที่ร้องขอในการจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน ตลอดจนอาหารทะเล เพื่อหารายได้อาทิเช่น บ้านคนพิเศษออทิสติก ชมรมคนพิการ เป็นต้น เมื่อคณะที่มาศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ ภายหลังได้ฟังบรรยายสรุป และได้ศึกษาดูงานกลุ่มชมรมต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัลในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองอ่างศิลาแล้ว ก็จะได้หาซื้อสินค้าประมงพื้นบ้านจากกลุ่มผู้ประกอบการประมงพื้นบ้าน ได้มีพื้นที่ในการหารายได้ตัวเองนอกเหนือจากจะส่งเสริมสวัสดิการ กิจกรรมอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต นับเป็นการเริ่มต้นในการส่งเสริม สนับสนุนเศรษฐกิจในชุมชนภายหลังซบเซามาจากพิษ COVID-19 มาเกือบ 3 ปี

close(x)

 

 

 

close(x)