ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา และนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)