เชิญประชาชนร่วมประเมินความพึงพอใจ การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางระบบออนไลน์

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาและส่งเสริม ปรับปรุงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน จึงเชิญชวนประชาชนร่วมกันประเมินความพึงพอใจผ่านทางระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตามลิงก์ด้านล่างนี้ หรือสแกน QR Code แบบสำรวจฯ

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffmgQAt-Gc3Nm3ELbRVxcrGhfEAUeJCquQygi2Vq8RM8e1zg/viewform

close(x)