นายกวินัยฯ พาบุคลากรเข้าวัดสัปดาห์วันวิสาขบูชา เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ยกระดับการบริการประชาชน

นายกวินัยฯ พาบุคลากรเข้าวัดสัปดาห์วันวิสาขบูชา เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ยกระดับการบริการประชาชน

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ที่วัดใหม่เกตุงาม ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และปลัดเทศบาล นำพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ตามโครงการสัปดาห์วันวิสาขบูชา โดยทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายภัตตาหารเช้า ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร รวมถึงการฝึกจิตใจให้ผ่องใสด้วยการสวดมนต์ไหว้พระ การปฏิบัติสมาธิ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สามารถปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมกิจกรรมให้กับบุคลากรของเทศบาลเมืองอ่างศิลา กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำรงชีวิต และการทำงาน โดยเฉพาะการบริการประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)