เชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 2

กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 2 พื้นที่ชายฝั่งบริเวณพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ (ตึกแดง) ถึงสถานีวิจัยสัตว์ทะเลอ่างศิลา และบริเวณหน้าวัดโกมุทรัตนาราม ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

วัน เวลา สถานที่ประชุม

  • วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ศาลาวัดโกมุทรัตนาราม ต.อ่างศิลา
  • หรือประชุมผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร 0 2270 8899 ต่อ 612 และ 086 341 2187 และ 02 101 3074-76 ต่อ 15 และ 19 (บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด – บริษัทที่ปรึกษา)

close(x)

 

 

 

close(x)