เทศบาลเมืองอ่างศิลา ขอแจ้งการปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ 420.200 MHZ เพื่อใช้งานเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสาย ตามหลักเกณฑ์ของกสทช. โดยจะใช้เวลาในการปรับจูนคลื่นความถี่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

close(x)