สภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา มีมติเห็นชอบรับมอบอาคารห้องน้ำสาธารณะบริเวณลานจอดรถตลาดประมงพื้นบ้าน อ่างศิลา เพื่อบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

สภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา มีมติเห็นชอบรับมอบอาคารห้องน้ำสาธารณะบริเวณลานจอดรถตลาดประมงพื้นบ้าน อ่างศิลา เพื่อบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

วันที่ 8 เมษายน 2565 ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) นายสมาน นภาโชติ ประธานสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีสมาชิกสภาเทบาลฯ คณะผู้บริหารเทศบาลฯ นำโดยนายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวาระสำคัญ นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ขอความเห็นชอบรับมอบอาคารห้องน้ำสาธารณะ (UNIVERSAL DESIGN) ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี มูลค่า 4,450,000 บาท ตั้งอยู่บริเวณลานจอดรถตลาดประมงพื้นบ้าน อ่างศิลา เป็นการได้รับโอนสินทรัพย์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยที่ประชุมสภาเทศบาลฯมีมติเห็นชอบรับมอบอาคารห้องน้ำสาธารณะดังกล่าว ซึ่งทางเทศบาลเมืองอ่างศิลา จะใช้ดำเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ต่อไป

ส่วนการพิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณ นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ได้เสนอญัตติให้สภาเทศบาลฯพิจารณาเกี่ยวกับขอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 ญัตติ รวมเงินงบประมาณกว่า 8,400,000 บาท ตามที่ส่วนราชการต่างๆกำหนดไว้ ประกอบด้วย งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และงานไฟฟ้าและประปา โดยมีความจำเป็นในการใช้จ่ายดำเนินงาน กิจกรรมและโครงการที่เป็นประโยชน์และตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลฯมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ทุกญัตติตามที่เสนอ

เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)