เทศบาลเมืองอ่างศิลา มอบชุดตรวจ ATK จำนวน 3,500 ชุด ใหกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4 แห่ง สนับสนุนการป้องกัน ควบคุม และลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา

เทศบาลเมืองอ่างศิลา มอบชุดตรวจ ATK จำนวน 3,500 ชุด ใหกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4 แห่ง สนับสนุนการป้องกัน ควบคุม และลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา.ที่ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบชุดตรวจเชื้อโควิด 19 แบบเร่งด่วน Antigen test kit (ATK) รวมจำนวน 3,500 ชุด ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4 แห่ง เพื่อใช้ดำเนินการป้องกัน ควบคุม และลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ตามโครงการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา .สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4 แห่ง ที่ได้รับมอบชุดตรวจเชื้อโควิด-19 แบบเร่งด่วน Antigen test kit (ATK) รวมจำนวน 3,500 ชุด ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา จำนวน 1,000 ชุด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด จำนวน 1,000 ชุด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปึก จำนวน 1,000 ชุด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยกะปิ จำนวน 500 ชุด.เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา+71,503จำนวนคนที่เข้าถึง147จำนวนการมีส่วนร่วมไม่สามารถโปรโมทได้

close(x)