นายกฯวินัย หารือผู้ประกอบการร้านอาหาร บริเวณปากคลองโรงนาค เพื่อร่วมแก้ปัญหาและจัดระเบียบการจราจร และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว รองรับเทศกาลสงกรานต์

นายกฯวินัย หารือผู้ประกอบการร้านอาหาร บริเวณปากคลองโรงนาค เพื่อร่วมแก้ปัญหาและจัดระเบียบการจราจร และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว รองรับเทศกาลสงกรานต์. วันที่ 7 เมษายน 2565 ที่ร้านอุดมฟาร์ม ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมหารือกับผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร บริเวณปากคลองโรงนาค เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย รองรับประชาชนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลา ให้ได้รับความสะดวก โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ และวันหยุดราชการอื่นๆ.สำหรับประเด็นที่มีการหารือประเด็นแรก คือเรื่องการจัดระเบียบการจอดรถเพื่อแก้ปัญหาการจราจร ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการปรับการจอดรถของลูกค้าร้านต่างๆให้กระทบกับพื้นที่ทางสัญจรน้อยที่สุด และจะมีการตั้งกรวยกำหนดขอบเขตพื้นที่การจอดรถให้มีความชัดเจนและเป็นระเบียบ รวมถึงกำหนดว่าต้องไม่นำสิ่งกีดขวางใดๆมาตั้งขวางเพื่อจับจองที่จอดรถ ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย.ประเด็นที่สอง เรื่องการต่อเติมร้านค้าซึ่งทางเทศบาลฯได้หารือกับกรมเจ้าท่าในฐานะผู้รับผิดชอบพื้นที่ ในเบื้องต้นกำหนดให้ร้านที่ต่อเติมลงไปในพื้นที่ชายหาดต้องไม่เกิน 14 เมตร และไม่ควรต่อเติมเพิ่มเพราะอาจถูกสั่งให้รื้อถอนได้ .ส่วนประเด็นต่อมาคือเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการทิ้งขยะ ตามที่เทศบาลฯมีการดำเนินการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการทิ้งขยะให้สอดคล้องกับสถานการ์ปัจจุบัน และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัจจุบันภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา มีปริมาณการทิ้งขยะมากถึงวันละ 65 – 67 ตัน โดยจ้างเหมาบริษัทเอกชนจัดเก็บมีค่าใช้จ่ายสูงถึงปีละประมาณ 32 ล้านบาท ซึ่งในส่วนของร้านประกอบการจำหน่ายอาหารบริเวณนี้ จะมีการปรับปรุงข้อมูลปริมาณขยะที่มีการทิ้งในแต่ละเดือนและประเมินราคาค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะให้มีความเหมาะสม โดยจากเดิมมีการจัดเก็บเพียงเดือนละประมาณ 80 บาท .นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกันว่า ผู้ประกอบการมีความเข้าใจประเด็นต่างๆ และพร้อมที่จะปฏิบัติให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากเข้าใจดีว่าเทศบาลเมืองอ่างศิลาเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อน และรับบริการต่างๆจำนวนมาก หากไม่มีการดำเนินการให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามกฎระเบียบ ก็จะเกิดปัญหาตามมามากมายซึ่งจะทำให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเกิดความเสียหายจนกระทบต่อเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของทุกภาคส่วนได้.เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา+271,675จำนวนคนที่เข้าถึง275จำนวนการมีส่วนร่วมไม่สามารถโปรโมทได้

close(x)

 

 

 

close(x)