นายกวินัยฯ นำบุคลากรเข้าวัด เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ยกระดับการบริการประชาชน.ที่วัดเตาปูน ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

นายกวินัยฯ นำบุคลากรเข้าวัด เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ยกระดับการบริการประชาชน.ที่วัดเตาปูน ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และปลัดเทศบาล นำพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายภัตตาหารเช้า ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร รวมถึงการฝึกจิตใจด้วยการสวดมนต์ นั่งสมาธิตามแนวทางสติปัฏฐาน 4 เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของข้าราชการยุคใหม่ที่ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม.นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ต้องการให้บุคลากรของเทศบาลเมืองอ่างศิลาทุกคนมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำรงชีวิต และการทำงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะการบริการประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยกำหนดให้จัดกิจกรรมเข้าวัดดังกล่าวเป็นประจำในวันอังคารแรกของเดือน สำหรับในวันอังคารที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2565 กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นที่วัดใหม่เกตุงาม.เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา+441,650จำนวนคนที่เข้าถึง340จำนวนการมีส่วนร่วมไม่สามารถโปรโมทได้

close(x)