คนดีศรีเมืองชลจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564

อบจ.ชลบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ “คนดีศรีเมืองชลจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564”

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์  เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ คนดีศรีเมืองชลจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564 โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวิทยาคุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรี และผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นคนดีศรีเมืองชลจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีฯโดยพร้อมเพรียงกัน

จังหวัดชลบุรีได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลในหลายสาขาอาชีพ เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคล มีความเสียสละ มีการครองตน ครองคน ครองงาน มีผลงานปรากฏโดดเด่น เป็นที่ยอมรับของสังคม สามารถเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งมีผู้เข้ารับการคัดสรรเป็น “คนดีศรีเมืองชล ประจำปี 2564” รวมทั้งสิ้น 11 ราย ดังนี้ 

สาขาเกษตรกรรม  ได้แก่

(1) เรือตรีวิญญา  อุณห์ไวทยะ (อ.หนองใหญ่)

(2) นางสาวซัลฟา  ศรีสะอาด (อ.บ้านบึง)

(3) นายชาตรี  ตรงเจริญทรัพย์ (อ.สัตหีบ)

(4) นายสมโภชน์  หอมกลั่น (อ.บางละมุง)

สาขาอุตสาหกรรม  ได้แก่

(1) ดร.ฉวีวรรณ  คำพา (อ.ศรีราชา)

สาขาพาณิชยกรรมหรือการท่องเที่ยว ได้แก่ 

(1) นายธีรินทร์  ธัญญวัฒนกุล (อ.พนัสนิคม)

(2) นางสาวนันทา  สิงห์โนนตาด (อ.สัตหีบ)

(3) ดร.ประถมาภรณ์  ฟักฤกษ์ (อ.บางละมุง)

สาขาผู้ให้บริการทางสังคม  ได้แก่

(1) นายทินภัทร  ปัญจมหาลาภ (อ.เกาะจันทร์)

(2) นายมาโนชย์  อุ่นตระกูลทอง (อ.ศรีราชา)

(3) นางสาวไพรชิตร  เจตะภัย (อ.บางละมุง)

ที่มา : www.chon.go.th คนดีศรีเมืองชลจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (chon.go.th)

close(x)

 

 

 

close(x)