เทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคบางแสน ส่งเสริมทักษะการซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคบางแสน ส่งเสริมทักษะการซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19
.
วันที่ 26 เมษายน 2565 ที่วิทยาลัยเทคนิคบางแสน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพ เทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยวิทยาลัยเทคนิคบางแสน ร่วมกับเทศบาลเมืองอ่างศิลา จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ได้เรียนรู้ทักษะการประกอบอาชีพการซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนขนาดเล็ก ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และพัฒนาไปสู่อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
.
นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตที่เพิ่มขึ้น การประกอบอาชีพในปัจจุบันจึงไม่ได้มุ่งเน้นให้เป็นแหล่งรายได้หลักเท่านั้น แต่การสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มพูนรายได้ ตลอดจนการพึ่งพาตนเองตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง จึงมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันด้วย
.
เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)