กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา ให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล และเพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ ณ ตึกแดง เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)