ประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น

นายกวินัยฯ ประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางพัฒนา ตอบสนองความต้องการประชาชน

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9/2565 และพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8/2565 ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา รวมทั้งร่วมพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองอ่างศิลาเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว จะเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ และเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลเมืองอ่างศิลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

close(x)

 

 

 

close(x)