ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลเมืองอ่างศิลา นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/2564 โดยมีการติดตามและทบทวนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนการทุจริต ตามคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลเมืองอ่างศิลา รวมถึงการกำหนดให้มีการปรับปรุงช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อเพิ่มความสะดวกในการร้องเรียน และเป็นการย้ำเตือนบุคลากรให้ความสำคัญในประเด็นความโปร่งใส ซื้อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่

นอกจากนี้ นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ยังได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการหรือกิจกรรมต่างๆของทุกส่วนราชการนำไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

close(x)

 

 

 

close(x)