ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2562-2566) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านการศึกษาปฐมวัย

close(x)

 

 

 

close(x)