คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ ๓๒/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙