ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2565

ตามประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง การรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 17 มกราคม 2565 ซึ่งกำหนดรับสมัครนักเรียนระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2565 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครนักเรียนดังกล่าว ได้สิ้นสุดลงแล้ว เทศบาลเมืองอ่างศิลา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างศิลา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2565 ดังรายชื่อต่อไปนี้

กองการศึกษา เทศบาลเมืองอ่างศิลา โทร 038142100 ต่อ 108

close(x)

 

 

 

close(x)