ประกาศเทศบาลเมืองอ่างศิลา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

close(x)