“เทศบาลเมืองอ่างศิลาไม่ทิ้งกัน” แบ่งปันน้ำใจจากกองทุนสวัสดิการฯ พร้อมเยี่ยมเยียนรับฟังปัญหาของประชาชน

“เทศบาลเมืองอ่างศิลาไม่ทิ้งกัน” แบ่งปันน้ำใจจากกองทุนสวัสดิการฯ พร้อมเยี่ยมเยียนรับฟังปัญหาของประชาชน .วันที่ 23 มีนาคม 2565 นายนายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ โดยนำถุงยังชีพที่จัดสรรจากกองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ไปมอบให้เป็นกำลังใจและแบ่งเบาภาระการดำรงชีพ .รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา กล่าวว่า กองทุนฯดังกล่าว ก่อตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของนายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ในฐานะประธานกองทุนฯ ซึ่งประสงค์ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความยากลำบากในการดำรงชีพ โดยจะมีการค้นหาข้อมูลผู้ที่ประสบความยากลำบากเพิ่มเติมและให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง และการลงพื้นที่ทุกครั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลาในพื้นที่จะมาร่วมพูดคุยรับฟังปัญหาจากประชาชนเพื่อนำเสนอให้นายกเทศมนตรีฯทราบด้วย เนื่องจากเทศบาลเมืองอ่างศิลาให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน .ประชาชนที่ต้องการร่วมแบ่งปันน้ำใจบริจาคเงินและสิ่งของสมทบเข้ากองทุนฯ ติดต่อได้ที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาลฯ โทรศัพท์ 038 142 100 ถึง 104 ต่อ 103 หรือบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงฯ เทศบาลเมืองอ่างศิลา บัญชีเลขที่ 376-0-44684-1.เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)