เทศบาลเมืองอ่างศิลา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทางสัญจร ซอยหลังร้านโอเค.

เทศบาลเมืองอ่างศิลา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทางสัญจร ซอยหลังร้านโอเค.วันที่ 23 มีนาคม 2565 นางสังวรณ์ กระชั้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมลงพื้นที่ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในซอยหลังร้านโอเค เขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์จากประชาชนที่ใช้ถนนดังกล่าวในการสัญจรว่า มีเศษดิน หิน และการวางสิ่งกีดขวางข้างทางทำให้การสัญจรไม่สะดวกและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ.รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เปิดเผยว่า หลังจากได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน จึงประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของเทศบาลเมืองอ่างศิลามาร่วมหารือและวางแผนลงพื้นที่แก้ไขปัญหา โดยมีการตัดแต่งกิ่งไม้ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการสัญจร รื้อถอนสิ่งกีดขวางข้างทาง เก็บขยะและฉีดน้ำทำความสะอาดพื้นถนน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการดูแลรักษาทางสัญจรให้สะอาดและปลอดภัยด้วย .เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)