เทศบาลเมืองอ่างศิลา เตรียมความพร้อมการประเมินประสิทธิภาพฯ LPA

เทศบาลเมืองอ่างศิลา เตรียมความพร้อมการประเมินประสิทธิภาพฯ LPA.วันที่ 17 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา นายมนูญ วิวรรณ ปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรเทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยมอบนโยบายและมอบหมายผู้รับผิดชอบเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้การตรวจประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลเมืองอ่างศิลา มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ โดยเทศบาลเมืองอ่างศิลาตั้งเป้าหมายมีผลคะแนนการประเมินที่สูงขึ้นทุกด้าน พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายระยะต่อไปให้เทศบาลเมืองอ่างศิลาสามารถยกระดับการบริหารงานและการบริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.สำหรับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 เทศบาลเมืองอ่างศิลา มีกำหนดรับการตรวจประเมินตามแผนการตรวจประเมินฯ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 โดยจังหวัดชลบุรีได้แต่งตั้งทีมประเมินฯ ตามกรอบการประเมินฯ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและสภา ด้านการบริหารงานการเงินการคลัง ด้านบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล รวม 132 ตัวชี้วัด.เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)

 

 

 

close(x)