เยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ จำนวน 24 ราย โดยนำถุงยังชีพที่จัดสรรจากกองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา

“เทศบาลเมืองอ่างศิลาไม่ทิ้งกัน” .คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชน รับฟังปัญหา และแบ่งปันน้ำใจจากกองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา.วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วย นายสุทธิ กลมกล่อม รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นายมนูญ วิวรรณ ปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ จำนวน 24 ราย โดยนำถุงยังชีพที่จัดสรรจากกองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ไปมอบให้เป็นกำลังใจในการดำรงชีพ และแบ่งเบาภาระให้กับประชาชน นอกจากนี้ ยังใช้โอกาสในการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนดังกล่าว พูดคุย สอบถามปัญหา อุปสรรค และความต้องการ เพื่อรวบรวมข้อมูลนำไปใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น.วันที่ 17 มีนาคม 2565 นางสังวรณ์ กระชั้น รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ลงพื้นที่นำถุงยังชีพจากกองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ไปมอบให้กับประชาชนประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ จำนวน 17 ราย เพื่อแสดงความห่วงใยจากเทศบาลเมืองอ่างศิลา ซึ่งให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน พร้อมทั้งให้กำลังใจและรับฟังปัญหาในการดำรงชีวิตเพื่อนำเสนอให้นายกเทศมนตรีฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป.สำหรับกองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เป็นกองทุนที่ดำเนินการโดยเทศบาลเมืองอ่างศิลา ประชาชนที่ต้องการร่วมแบ่งปันน้ำใจบริจาคเงินและสิ่งของสมทบเข้ากองทุนฯ ติดต่อได้ที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาลฯ โทรศัพท์ 038 142 100 ถึง 104 ต่อ 103 หรือบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงฯ เทศบาลเมืองอ่างศิลา บัญชีเลขที่ 376-0-44684-1.เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

close(x)