ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

งานสัตวแพทย์ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างศิลาวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 ลงพื้นที่แทงยาสลบสุนัขจรจัดที่อาศัยอยู่บริเวณด้านหลังเทศบาลฯ ตามที่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน เพื่อดำเนินการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยผู้ร้องเรียนยินดีประสงค์รับสุนัขดังกล่าวไปเลี้ยงไว้เองที่บ้าน

close(x)

 

 

 

close(x)