ขอขอบคุณ คุณอดิชัย และ คุณนิตยา สุพัฒนวานิชกุล หจก.ชลบุรีธารทิพย์ ในโอกาสร่วมแบ่งปันน้ำใจให้กับชาวอ่างศิลา

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ขอขอบคุณ คุณอดิชัย และ คุณนิตยา สุพัฒนวานิชกุล หจก.ชลบุรีธารทิพย์ ในโอกาสร่วมแบ่งปันน้ำใจให้กับชาวอ่างศิลา ด้วยการมอบน้ำดื่ม จำนวน 30 แพ็ค และข้าวสารจำนวน 30 ถุง ให้กับเทศบาลเมืองอ่างศิลา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ซึ่งดำเนินการภายใต้กองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ เทศบาลเมืองอ่างศิลา สำหรับท่านใดประสงค์แบ่งปันน้ำใจบริจาคเงินและสิ่งของสมทบเข้ากองทุนฯ สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์ 038-142100-104 ต่อ 103 หรือบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงฯ เทศบาลเมืองอ่างศิลา บัญชีเลขที่ 376-0-44684-1

close(x)

 

 

 

close(x)