ประกวดป่าชุมชน ตามโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2565

ด้วยกรมป่าไม้ จัดให้มีการประกวดป่าชุมชน ตามโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน ตลอดจนเพื่อคัดเลือกป่าชุมชนที่มีแผนงาน ระบบและกระบวนการในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าอย่างเข็มแข็ง โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน สามารถเป็นตัวอย่างและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนอื่นๆได้ คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ และใบสมัครที่แนบมานี้

close(x)

 

 

 

close(x)