เชิญดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและใช้งานแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “CDD EIS พกพา” และ “Click ชุมชน”

กรมการพัฒนาชุมชน จัดทำแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “CDD EIS พกพา” และ “Click ชุมชน” เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนของบุคลากรในสังกัดรวมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่ายการพัฒนา ตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้รับบริการทั่วไปได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลของกรมการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นและใช้งานแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “CDD EIS พกพา” และ “Click ชุมชน” ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

CDD EIS พกพา คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านการพัฒนาชุมชน

Click ชุมชน เป็นแพลทฟอร์มบริการที่รวบรวมข้อมูลชุมชน ท่องเที่ยวชุมชน สินค้า OTOP และ ชุมชน แหล่งทุนชุมชน ปราชญ์ชุมชน ความรู้ชุมชน การสร้างอาชีพ การสร้างรายได้ สมัครสมาชิกและตรวจสอบสิทธิ์ต่าง ๆ จากบริการของกรมการพัฒนาชุมชน

close(x)

 

 

 

close(x)