การประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมาน นภาโชติ ประธานสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) มีคณะผู้บริหาร นำโดยนายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองอ่างศิลา เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยในที่ประชุมฯมีการเสนอญัตติ จำนวน 19 เรื่อง เกี่ยวกับรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การรายงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –พ.ศ. 2565), (พ.ศ. 2566 – 2570) การขอใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ ที่ดินของรัฐที่ดิน นสล.เลขที่ ชบ0024 ป่าช้าเนินทรายขาวสาธารณประโยชน์ หมู่ 6 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

close(x)

 

 

 

close(x)