เทศบาลเมืองอ่างศิลา ขอขอบคุณ นายจักรวาล ตั้งประกอบ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา

เทศบาลเมืองอ่างศิลา ขอขอบคุณ นายจักรวาล ตั้งประกอบ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา บริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 15,000 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือ สนับสนุนอุปกรณ์และของใช้ที่จำเป็นในการยังชีพให้กับกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา*** ท่านใดประสงค์บริจาคเงินและสิ่งของสมทบเข้ากองทุนฯ ติดต่อได้ที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์ 038-142100-104 ต่อ 103 หรือบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กองทุนสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงฯ เทศบาลเมืองอ่างศิลา บัญชีเลขที่ 376-0-44684-1

close(x)

 

 

 

close(x)