การลงทะเบียนปรับรูปแบบเป็นร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19

คลิ๊ก>ดาวน์โหลดแบบคำขอรับใบอนุญาตฯ

ประชาสัมพันธ์จากที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี  สถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์คาราโอเกะ ที่ประสงค์จะปรับรูปแบบเป็นร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มในช่วงสถานการณ์โควิดขอความร่วมมือ กรอกใบคำร้องฯ และยื่นลงทะเบียนได้ที่ห้องฝ่ายความมั่นคงฯ ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 22 -23 กุมภาพันธ์ 2565 ก่อนเวลา 14.00 น เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้จังหวัดชลบุรีพิจารณาต่อไป หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 038-279673

หลักฐานและเอกสาร

1. แบบคำขอรับใบอนุญาตฯ (ดาวน์โหลดตามลิ้งที่แนบ)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. ใบทะเบียนพาณิชย์หรือหนังสือจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร

4. หลักฐานการประเมินความปลอดภัยสถานประกอบการผ่านทางแอพพลิเคชัน Thai Stop Covid 2 plus

5. อื่นๆ ถ้ามี สุรา ยาสูบ ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (*หากไม่มีไม่เป็นไร)
– กรณีร้านคาราโอเกะ ต้องมีใบอนุญาตวีดิทัศน์
– กรณีสถานบริการ ต้องมีใบอนุญาตสถานบริการ

คลิ๊ก>ดาวน์โหลดแบบคำขอรับใบอนุญาตฯ

close(x)

 

 

 

close(x)