การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ครั้งที่1/2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ครั้งที่1/2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา โดยรับฟังรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลเมืองอ่างศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งร่วมพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ที่มีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การดำเนินโครงการต่างๆของเทศบาลเมืองอ่างศิลา สามารถพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

close(x)

 

 

 

close(x)