เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการเครือข่าย ป.ป.ท. เฝ้าระวังการทุจริต “PACC Connect” และร่วมลงนาม MOU

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และนิติกร เทศบาลเมืองอ่างศิลา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการเครือข่าย ป.ป.ท. เฝ้าระวังการทุจริต “PACC Connect” และร่วมลงนาม MOU สนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิรูปประเทศ (Big Rock) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านทุจริต (14 ตำบลนำร่อง) จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดขึ้นที่ห้องแสนสุข 1 – 2 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยภายในงานมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “บทบาทของภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต” การเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการส่งเสริมภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต”
.
ทั้งนี้มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้เห็นชอบแผนปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุงด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกิจกรรมปฏิรูป (Big Rock) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ได้มอบหมายสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และให้สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานร่วมดำเนินการ

close(x)